Ochrana osobních údajů
(GDPR)

Vážení klienti,

vzhledem k tomu že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Vás chceme tímto informovat o základních podmínkách ochrany osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s kontaktováním naší společnosti Ad-Riders s.r.o. za účelem poskytování služeb.


Podmínky ochrany osobních údaji
I.
Základní ustanovení
1. Společnost Ad-Riders s.r.o., IČ: 140 42 061, se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 5 –
Stodůlky, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358940 (dále jen „správce“) jako správce zpracovává vaše osobní údaje. Při zpracování vašich osobních údajů dbá správce na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Správce zpracovává vaše osobní údaje za účelem své podnikatelské činnosti, která spočívá ve zprostředkování reklamy mezi zájemci o zajištění reklamy a
osobami mající zájem o umístění reklamy na svém automobilu nebo automobilu, jehož jsou provozovateli. Společnost Ad-Riders s.r.o. je unikátní platforma a v rámci uzavření smluvního vztahu poskytuje mnoho výhod pro své klienty.

2. Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné správcem během Vašeho používání webových stránekwww.adriders.cz („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné správcem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany správce během trvání obchodního vztahu, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností správce a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává za účelem plnění splnění smluvního závazku, právních
povinností, zasílání obchodních sdělení a nabídky produktů a služeb tyto Vaše
základní osobní údaje:
 • Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti
(popř. jeho kopii) nebo IČO;
 • Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná korespondenční
adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

2. Správce zpracovává další údaje, které souvisí s plněním smluvního závazku, právních povinností a zasílání obchodních sdělení a nabídky produktů a služeb, případně údaje, které správci poskytnete. Za tyto další údaje správce považuje:
 • Registrační značku vozu;
 • Fotografie vozu;
 • Roční nájezd kilometrů u vozu;
 • Celkový počet najetých kilometrů vozu;
 • Číslo řidičského průkazu (popř. jeho kopii)
 • Informace o pojistné smlouvě k vozu (popř. její kopii)
 • Další nezbytné informace, které bude správce potřebovat k poskytování služeb.

3. Výše uvedené osobní údaje správce získává od Vás tak, že mu je dobrovolně
poskytnete a/nebo je získá na základě plnění uzavřeného smluvního vztahu, který by bez těchto údajů nemohl splnit. Vždy je zřejmé, které osobní údaje jsou nezbytně nutné poskytnout správci pro plnění smluvního vztahu a které osobní údaje jsou dobrovolné, kdy tyto dobrovolné údaje mohou sloužit pro zlepšení kvality a efektivity poskytovaných služeb, případně zaslání nabídky a pro zjednodušení komunikace s Vámi.

4. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.
K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
(zprostředkování zajištění reklamy inzerenta na Vašem automobilu);
 • oprávněný zájem správce na poskytování prezentace správce (zejména zasílání
newsletterů, obchodních nabídek) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování prezentace správce akcí (zejména pro
zasílání newsletterů, nabídek) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • naplnění účelu smluvního vztahu, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem; při vzniku smluvního vztahu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšný vznik smluvního vztahu (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit;
 • zasílání newsletterů, nabídek a činění dalších aktivit;
 • možnost nabídnutí výhodnějších produktů a služeb např. výhodnější pojištění
automobilů, ceny pohonných hmot apod.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
3. Bude-li správce zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, po jeho odvolání nebude správce Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Za účelem plnění smluvního vztahu a poskytování dalších služeb správcem může správce předat Vaše osobní údaje Příjemci osobních údajů, kterými jsou tyto osoby
 • CBH Insurance s.r.o., IČO: 10835946, se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 349005
 • CBH finance s.r.o., IČO: 020 72 271, se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215086;
 • CP Business s.r.o., IČO: 096 53 546, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339541;
 • SAB servis s.r.o., IČO: 247 04 008, se sídlem Jungmannova 748/30, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167427;
 • Kinetic Events s.r.o., IČO: 036 57 370, se sídlem Levá 29/3, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235845;
 • WANNADO z.s., IČO: 228 39 186, se sídlem Levá 29/3, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 20495;
 • HoppyGo s.r.o., IČO: 066 28 664, se sídlem Jankovcova 1603/47a, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285761;
 • Fingo s.r.o.,IČO: 291 51 091, se sídlem Křížová 2598/4, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 204547;
Osobní údaje výše uvedeným právnickým osobám budou správcem předány, za účelem možnosti zajištění výhod plynoucích ze smluvního vztahu uzavřeného se správcem a ke kterým se správce zavázal a které zajišťuje prostřednictvím svých obchodních partnerů.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.

VI.
Osobní údaje třetích osob
1. Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se správcem, popř. jiné údaje, které správce obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije správce za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

VII.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR - Chcete-li vědět, jestli správce zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup;
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle
čl. 18 GDPR - V případě, že si myslíte, že o Vás správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Správce provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR - V případě, že požádáte o výmaz, správce vymaže Vaše osobní údaje, pokud:

a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány,
b) zpracování je protiprávní,
c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů,
d) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské
unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR - V případě, že požádáte o omezení zpracování, správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchovají anebo provedou jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR - V případě, že chcete, aby správce osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jí poskytl(a), předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR - Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašim zájmem nebo Vašimi právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce info@adriders.cz případně prostřednictvím odkazu obsaženého v newsletteru;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Vyplněním a potvrzením formuláře z internetových stránek správce potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9. 2. 2022.